Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Swyddogion Arholiadau

Mae rhan yma'r safle ar gyfer swyddogion arholiadau sydd mewn ysgolion, colegau a sefydliadau eraill sy'n cofrestru ymgeiswyr ar gyfer arholiadau CBAC.

Diwrnod y Canlyniadau – Dydd Iau 22 Awst

Rhyddheir canlyniadau’r cymwysterau canlynol i ganolfannau ddydd Mercher 21 Awst ac i ymgeiswyr ddydd Iau 22 Awst:

Canlyniadau

Mae'r adran hon yn cynnig gwybodaeth ynghylch ffiniau graddau, gwasanaethau ar ôl y canlyniadau ac apeliadau.

L Canlyniadau a Ffiniau Graddau

Ceir y canlyniadau eu rhyddhau'n electronig i ganolfannau trwy'r wefan ddiogel a thrwy EDI un diwrnod cyn diwrnod y canlyniadau. Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am ganlyniadau a'r hyn y gellir ei ddisgwyl ar ddiwrnod y canlyniadau yn ein dogfennau Canllaw i'r Canlyniadau, y ceir dolen gyswllt iddynt isod.


Results 2019
 SERIES QUALIFICATION RESULTS DATE
Tachwedd 2018 Dydd Iau 17 Ionawr 2019
Ionawr 2019   Dydd Iau 7 Mawrth 2019
Mehefin 2019  
Dydd Iau 15 Awst 2019
 Mehefin 2019   Dydd Iau 22 Awst 2019

Ffiniau graddau yw'r nifer isaf o farciau sydd eu hangen i ennill pob gradd. Er bod papurau arholiad yn cael eu hysgrifennu i'r un lefel o anhawster, maent yn amrywio bob blwyddyn. Mae ffiniau graddau yn sicrhau bod myfyrwyr yn derbyn yr un radd ar gyfer yr un lefel o berfformiad, pryd bynnag caiff yr arholiad ei sefyll.

Ar gyfer manylebau unedol, mae ffiniau graddau'n cael eu mynegi ar Raddfa Marciau Unffurf (UMS). Mae ffiniau graddau GMU yn aros yr un fath bob blwyddyn gan nad yw ystod canrannau marciau GMU a ddyrennir i radd benodol yn newid. Mae ffiniau graddau GMU yn cael eu cyhoeddi ar lefel y pwnc a'r uned yn gyffredinol.

Gyda manylebau llinol, dyfernir un radd am y pwnc yn gyffredinol, yn hytrach nag ar gyfer pob cydran/uned sy'n cyfrannu tuag at y radd gyffredinol. Cyhoeddir ffiniau graddau ar ddiwrnod y canlyniadau.

Mae'r ffiniau graddau 'tybiannol' ar gyfer pob cydran hefyd ar gael.Mae ffiniau graddau yn 'dybiannol' a bwriedir iddyn nhw fod yn arweiniad yn unig, nid graddau swyddogol ydyn nhw.

Gellir dod o hyd i'r trawsnewidydd GMU yma

Mae ffiniau graddau presennol ar gael yma.

Gellir dod o hyd i ffiniau graddau ar gyfer arholiadau yn y gorffennol yn ardal 'ymchwil ac ystadegau' ein gwefan.

L Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau

Yn dilyn cyhoeddi'r canlyniadau i bob cyfres arholiadau, mae CBAC yn cynnig ystod o wasanaethau ar ôl y canlyniadau yn cynnwys:

Ailwiriad clerigol - ailwiriad yw hwn o’r holl weithdrefnau clerigol sy’n arwain at gyhoeddi canlyniad

Adolygu'r marcio ar ôl y canlyniadau - adolygiad o'r marcio gwreiddiol i sicrhau bod y cynllun marcio y cytunwyd arno wedi’i ddefnyddio'n gywir

Mynediad at sgriptiau – fersiwn electronig o'r sgript, naill ai fel gwasanaeth â blaenoriaeth neu heb flaenoriaeth

Adolygu'r safoni ar ôl y canlyniadau

Mae cyngor ac arweiniad ar gael yn y dogfennau canlynol:

Canllaw CBAC i'r Gwasanaethau ar ôl y canlyniadau

Ffioedd a Therfynau Amser Gwasanaethau ar ôl y canlyniadau CBAC

Canllaw Cyflym CBAC i'r Gwasanaethau ar ôl y canlyniadau

Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau CGC

Mae CBAC yn dilyn yr un gweithdrefnau ym mis Ionawr â'r gweithdrefnau i gyfresi Mehefin a Thachwedd.

Os dymunwch gyflwyno cais am adolygiad neu wneud cais i gael mynediad at sgriptiau, gallwch wneud hynny ar-lein drwy wefan ddiogel CBAC.

Os oes gan ymgeiswyr preifat unrhyw bryderon am ganlyniadau eu harholiadau ac yn dymuno gwneud cais am adolygiad, neu os ydynt yn dymuno cael mynediad i sgriptiau, dylent gysylltu â'r ganolfan sydd wedi'u cofrestru am gymorth. Gall ymgeiswyr preifat hefyd gyflwyno cais yn uniongyrchol i CBAC drwy ofyn am ffurflen gais gan prsresults@wjec.co.uk

L Apeliadau

Mae CBAC yn dilyn prosesau'r CGC ar apeliadau fel y nodir yn nogfen y CGC 'Canllaw i brosesau apeliadau'r cyrff dyfarnu'.

Mae'r ddogfen 'Apeliadau - Canllaw i'r Canolfannau' yn amlinellu prosesau apeliadau ynghylch ymholiadau am ganlyniadau a safoni, camymddwyn, trefniadau mynediad, ystyriaeth arbennig a phenderfyniadau gweinyddol asesu eraill.

Yn Ystod Arholiadau

Mae ein tudalennau 'Yn ystod yr arholiadau' yw rhoi cymorth ac arweiniad i swyddogion arholiadau ar faterion ac anawsterau posibl a allai ddigwydd yn ystod pob cyfres arholiadau. Mae'r gwybodaeth ar gael yma yma.

Cyfnewid Cymwysterau CBAC – TGAU Cwrs Llawn a Chwrs Byr Astudiaethau Crefyddol a TGCh

Mae gwybodaeth i’w gweld yma ynghylch y broses o gyfnewid y cymwysterau CBAC TGAU Cwrs Llawn a Chwrs Byr Astudiaethau Crefyddol a Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

E-Gyflwyno

Am ragor o wybodaeth ac arweiniad am y broses ewch i'r dudalen we e-gyflwyno.

Adolygu marcio – marciau a asesir gan y ganolfan

O gyfres Mehefin 2018 ymlaen, mae'n rhaid i bob dysgwr gael marciau eu asesiadau a farciwyd gan y ganolfan, yn ogystal â'r gallu i ofyn am adolygiad o farcio'r ganolfan cyn i'r marciau hynny gael eu cyflwyno I CBAC.

Diweddarwyd rheoliadau'r CGC yn unol â hyn, a dosbarthwyd hysbysiadau ynglŷn â'r drefn o adolygu'r marcio. Mae Cwestiynau Cyffredin wedi cael eu cynnwys yn y ddogfen CGC 'Hysbysiad i Ganolfannau – Hysbysu ymgeiswyr o'r marciau a aseswyd gan y ganolfan'.

Porth Gweinyddu Canolfannau CGC

Mae Porth Gweinyddu Canolfannau newydd y CGC bellach yn weithredol, gall canolfannau felly gwblhau'r tasgau canlynol ar-lein:

  • Hysbysu'r Gwasanaethau Arolygu CGC perthnasol eu bod yn bwriadu cynnal arholiadau mewn safle Arall.
  • Gwneud cais am drefniadau consortiwm o ganolfannau.
  • Gwneud cais am statws Trosglwyddo Ymgeiswyr.
  • Cyflwyno adroddiad am ymgeiswyr a gafodd fynediad hwyr iawn i'r ystafell arholiadau (Cyrraedd yn hwyr iawn).
  • Gwneud cais am Drefniadau Mynediad ac archebu Papurau wedi'u Haddasu.

 Gallwch gael mynediad at y porth o wefan ddiogel CBAC, drwy ddewis 'Porth Gweinyddu Canolfannau CGC' o'r ddewislen.


Camymddwyn a Chwythu’r Chwiban

Os ydych chi’n credu eich bod wedi gweld tystiolaeth o gamymddygiad mewn arholiadau ac asesiadau, ewch i’r wybodaeth sydd ar ein tudalen camymddwyn a chysylltwch â ni yn syth.

Mae CBAC yn dilyn y prosesau CGC ar Camymddwyn fel sydd yn y dogfen CGC "Amau Camymddwyn mewn Arholiadau ac Asesiadau".

Mae ein dogfen "Camymddwyn - canllaw i Canolfannau"  yn amlinellu prosesau CBAC ac yn darparu cyngor ac arweiniad.

Amserlenni Arholiadau

Mae amserlenni CBAC terfynol a dros dro ar gael ar ein Dyddiadau Allweddol ac Amserlenni

Gwefan ddiogel CBAC

Mae gwefan ddiogel CBAC (ar gael i ganolfannau arholi'n unig ar ôl cofrestru ar ei chyfer). Mae hon yn cynnig amrywiaeth o ddeunyddiau ychwanegol, gan gynnwys cyn-bapurau yn rhad ac am ddim, ac yn galluogi swyddogion arholiadau i ymgymryd â rhai trafodion ar-lein.

Canllawiau CGC

Gellir dod o hyd i amrywiaeth eang o ddogfennau'n ymwneud â phrosesau gweinyddol sy'n gyffredin i'r holl gyrff dyfarnu cymwysterau cyffredinol ar wefan y Cyd-gyngor Cymwysterau (JCQ).

Cymorth i Swyddogion Arholiadau

Mae yna sefydliadau aelodaeth sy'n cynnig cymorth i swyddogion arholiadau.

International Examinations Officer' Association 

The Exams Office 

Tim Cefnogi Canolfannau Cymru

Mae Tîm Cefnogi Canolfannau Cymwysterau Cymru yn dîm rhanbarthol sy'n cynnal perthynas agos â swyddogion arholiadau, athrawon a chanolfannau Therapi Lleferydd ac Iaith yng Nghymru.

Manylebau Unedol - TGAU

Dilynwch y ddolen isod i wylio fideo sy'n esbonio rheolau mynediad ac ail-sefyll ar gyfer manylebau TGAU unedol (Mae cynnwys y fideo ond ar gael yn uniaith Saesneg):


Fideo Manylebau Unedol - TGAU

TGAU Cyfeiriadur