Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Trosglwyddo Ymgeiswyr

Gellir gofyn am drefniadau trosglwyddo ymgeiswyr mewn amgylchiadau eithriadol, yn bennaf lle nad yw ymgeisydd yn gallu mynychu'r ganolfan gartref oherwydd cyflwr meddygol difrifol neu waharddiad/diarddeliad. Os nad yw CBAC yn fodlon y bydd diogelwch yr arholiadau'n cael ei gynnal yna gwrthodir y cais.

Mae'r canlynol yn rhesymau derbyniol dros ofyn am drosglwyddiadau:

  • salwch/beichiogrwydd yn atal yr ymgeisydd rhag sefyll yr arholiad yn y ganolfan gofrestru;
  • yr ymgeisydd wedi symud tÅ· ar ôl i'r cofrestriadau gael eu cyflwyno;
  • yr ymgeisydd wedi'i wahardd/diarddel o'r ganolfan gofrestru;
  • yr ymgeisydd yn y lluoedd arfog ac wedi cael ei drosglwyddo i safle arall;
  • yr ymgeisydd yn cynrychioli ei (g)wlad mewn digwyddiad chwaraeon ar lefel Ryngwladol.
  • mae gan yr ymgeisydd gofrestriadau mewn gwahanol bynciau sy'n cynnwys mwy nag un ganolfan, gan olygu bod gwrthdaro ar yr amserlen - gweler 'Gwrthdaro ar yr Amserlen'.

Mae'r canlynol yn rhesymau annerbyniol dros ofyn am drosglwyddiadau:

  • trefniadau personol yr ymgeisydd megis priodas neu drefniadau gwyliau;
  • teithiau maes yr ysgol, ymweliadau cyfnewid, profiad gwaith neu flwyddyn i ffwrdd.
  • yr ymgeisydd yn gofyn i sefyll arholiadau ar gyfer unedau Prif Ddysgu neu Sgiliau Gweithredol mewn canolfan wahanol i'r un wnaeth y cofrestriad gwreiddiol.

Trefn Gwneud Cais

Dylai'r ganolfan gofrestru lenwi'r ffurflen gais JCQ/TC a'i hanfon i'r ganolfan letyol i'w llenwi. Unwaith y llenwir y ffurflen gan y ddwy ganolfan, dylid anfon y ffurflenni i CBAC.

Deunyddiau Arholiad

Bydd Deunyddiau Arholiad ar gyfer Ymgeisydd a Drosglwyddir yn cael eu hanfon i'r Ganolfan Letyol o leiaf wythnos cyn dyddiad yr arholiad. Os nad ydych wedi derbyn y deunyddiau perthnasol neu os hoffech gael mwy o wybodaeth am drosglwyddo ymgeiswyr, ffoniwch:

TGAU: 029 2026 5019
TAG: 029 2026 5368