Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Dathlu’r genhedlaeth nesaf o ddyfeiswyr ifanc yn yr 20fed Gwobrau Arloesedd blynyddol

Mae dyfeiswyr ifanc talentog o bob cwr o Gymru wedi’u cydnabod am eu dyfeisiau gwych yn seremoni Gwobrau Arloesedd 2018 yn y Senedd.

Iwan Tomos, 19, o Ysgol Gyfun Gŵyr, Abertawe oedd y prif enillydd ac enillydd y wobr Safon Uwch am ei ergomedr - darn o gyfarpar rhwyfo a ddefnyddir i gynhesu’r corff, a ysbrydolwyd gan ei brofiad ei hun fel rhwyfwr. Dyluniodd y ddyfais i fynd i’r afael â phroblemau cyffredin yr oedd ei dîm a’i hyfforddwyr yn eu cael gyda’r cyfarpar cynhesu’r corff yr oedden nhw’n ei ddefnyddio.

Cyflwynwyd y wobr UG i Harri Tulliver am ei declyn cymorth i’r anabl a’r wobr TGAU  Lisa Evans am ei ffrog wedi ei thorri â laser ffasiynol. Enillodd Libby Week y wobr Creadigrwydd am ei gwisg siaced a sgert syml, Aiden O’Leary enillodd y wobr CAD/CAM am ei aerobars ac aeth y wobr Eiddo Deallusol i Zoe Hughes am ei theclyn cymorth i’r anabl - offer garddio i bobl ag arthritis.

Mae’r Gwobrau Arloesedd, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, yn cydnabod y gwaith prosiect mwyaf gwreiddiol gan fyfyrwyr sy’n astudio Dylunio a Thechnoleg, gyda gwobrau ar gyfer gwaith TGAU, lefel UG a Safon Uwch. Rhoddwyd gwobrau am Greadigrwydd, CAD/CAM (dylunio a gweithgynhyrchu gyda chymorth cyfrifiadur) ac Eiddo Deallusol hefyd.

Meddai Iwan: “Rydw i mewn sioc fy mod wedi ennill - pan gyhoeddwyd fy enw fel yr enillydd cyffredinol doeddwn i ddim yn gwybod beth oedd yn digwydd, ond rydw i wrth fy modd. Rydw i wedi bod yn rhwyfo ers tua chwe blynedd, a dyna a ysbrydolodd y ddyfais. Wrth rwyfo, rydw i wedi dod ar draws problemau gyda’r mathau o beiriannau cynhesu’r corff sydd ar gael ar hyn o bryd. Maen nhw’n tueddu i fod yn eithaf mawr, sy’n ei gwneud yn anodd eu storio a’u cludo, a dydyn nhw ddim yn efelychu’r profiad o rwyfo ar y dŵr a dweud y gwir.

“Roedd y prosiect yn waith caled, ond fe wnes i ei fwynhau ac rydw i am barhau i ddylunio ac adeiladu pethau heb os. Ar hyn o bryd, rydw i ym Mhrifysgol Southampton yn astudio am radd mewn Peirianneg Awyrofod.”

Mae 2018 yn dynodi 20 mlynedd ers sefydlu’r Gwobrau Arloesedd, a gychwynnwyd ym 1998 i ddathlu’r gorau ym maes dylunio Cymru ac i annog pobl ifanc i feddwl y tu allan i’r bocs ac i arloesi mwy gyda thechnoleg.

Daeth myfyrwyr, rhieni ac athrawon i’r seremoni wobrwyo yn y Senedd i weld y creadigaethau, siarad â’r enillwyr am eu prosiectau a dathlu llwyddiant y rhai a oedd wedi cyrraedd y rhestr fer. Roedd y creadigaet hau’n cynnwys tai hobbit i ddraenogod, braich brosthetig i’w defnyddio i syrffio barcud, desg stydi wedi’i chynllunio i wneud y defnydd gorau o le a dyfais diogelwch gwersylla ‘Cyfaill Gŵyl’.

Ynghyd â’u gwobr, roedd pob enillydd yn derbyn tlws i gydnabod eu cyflawniad, a gwobrau ariannol yn cynnwys hyd at £250 i’r unigolyn a £150 i’r ysgol neu’r coleg.

Meddai prif weithredwr CBAC, Roderic Gillespie: “Dyma’r Gwobrau Arloesedd cyntaf i mi fel prif weithredwr CBAC, a chefais fy mhlesio’n fawr gan safon y ceisiadau.

“Mae gan y dyfeiswyr ifanc sy’n cystadlu yn y gystadleuaeth hon allu unigryw i sianelu eu creadigrwydd i ddatrys heriau ymarferol mewn ffyrdd newydd ac arloesol. Mae hon yn sgìl a fydd yn helpu i ddatrys y problemau newydd a wynebwn yn y dyfodol yn ogystal â bod yn fuddiol i gymdeithas heddiw. Gyda’r sgiliau hyn yn dod yn gynyddol hanfodol, credwn ei bod hi’n bwysig dangos a dathlu gwaith pobl ifanc Cymru.

Mae’r ymrwymiad sy’n cael ei roi i’r prosiectau hyn, ac ansawdd y gwaith sy’n cael ei gynhyrchu, yn rhagorol. Rwy’n siŵr mai dim ond y cyntaf o blith nifer o syniadau cyffrous gan enillwyr eleni yw’r rhain ac edrychwn ymlaen at weld beth fydd cam nesaf eu hastudiaethau.”

Mae’r Gwobrau Arloesedd yn gystadleuaeth flynyddol a ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru. Cyflwynwyd y seremoni wobrwyo gan Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.

Meddai: “Llongyfarchiadau mawr i’r holl ymgeiswyr a’r enillwyr am eu dyfeisiau anhygoel. Mae gan Gymru hanes gwych o ddyfeiswyr ac mae’n gartref i nifer o ddyfeisiau arloesol, yn cynnwys y meicroffon! Ac mae’n wych gweld ein pobl ifanc yn dilyn ôl eu traed.

“Mae achlysuron fel hyn yn dangos yn glir y cyfoeth o dalent sydd gennym yng Nghymru ac mae’n fraint i gael cyflwyno’r seremoni hon. Mae ein Cenhadaeth Genedlaethol yn ymrwymo i sicrhau bod dysgwyr yn cyflawni eu potensial ac mae gweithio ar brosiectau fel hyn yn eu galluogi i ddefnyddio eu sgiliau creadigol yn llawn; sy’n hanfodol i’w llwyddiant ym myd addysg a gwaith.”

I gael rhagor o wybodaeth am y gystadleuaeth, e-bostiwch elin.dimmick@cbac.co.uk neu jonathan.thomas@cbac.co.uk.